Polityka prywatności

Gastro Rental Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo
NIP: 7773256254
REGON: 363029442
KRS: 0000929741

Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej jest właściciel strony.

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

3. Właściciel strony zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

4. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.

5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

7. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.

8. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:
a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego
c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie

9. Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/Ulica/Numer domu/Miasto/Kod pocztowy/Województwo/Telefon/Adres E-mail/NIP/Nazwa Firmy.

10. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami sklepu:
a) Adres poczty e-mail

11. Podanie danych osobowych określonych w pkt powyższym niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych od Użytkownika. Obsługa odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszenia ma charakter jednorazowy, co oznacza, że w przypadku zmiany odpowiedzi na pytanie Użytkownika nie zostaje mu przesłana aktualna odpowiedź.

12. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: info@gastrorental.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:

GASTRO RENTAL Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo
NIP: 7773256254
REGON: 363029442
KRS: 0000929741

Polityka cookies

1. Strona internetowa www.gastrozmywarki.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Użytkownika.

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

5. Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) stałe;
b) analityczne;
c) zewnętrzne.

6. Strona zbiera pliki cookies w następujących celach:
a) identyfikacji Klientów
b) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy
c) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
d) optymalizacji korzystania ze strony internetowej strony przez użytkownika, tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania
b) czas wysłania odpowiedzi
c) nazwę stacji klienta –identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika –w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło poprzez odnośnik]
f) informacje o przeglądarce Użytkownika
g) informacje o adresie IP

8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.

2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres:
info@gastrorental.pl lub poprzez numer telefonu: +61 2254916.

3. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.

5. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w życie.

6. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.

7. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.02.2019 roku.